За BulgarianScienceProblems

BulgarianScienceProblems се появи на 13 септември 2005 г. Модериран от чужбина, сайтът бързо привлече вниманието на българската научна общественост. Сайтът обедини критиките на емигрирали български учени и на един кръг от реформаторски настроени учени в България към устройството и управлението на научните институции, които се съпротивляваха на препоръките на инспектиращи екипи на OECD и ЕК във връзка с присъединяването към ЕС.

BulgarianScienceProblems популяризира организацията и управлението на западните университети и изследователски центрове и изтъкна недостатъците произтичащи от залегналите в Закона за БАН и ЗВО затвореност и популистки колективизъм в управлението. Сайтът има безспорно значение за популяризирането в България на наукометричните способи и въвеждането на нов подход в оценката на научноизследователската дейност; той стана също подбудител на движението за въвеждане на национални стандарти за научните степени и звания Сайтът има определени заслуги за попречването на четвъртия мандат на председателя на БАН Иван Юхновски и за инициативата БАН да претърпи международен научен одит. BulgarianScienceProblems има определена роля за разкриването на порочни практики и нарушения във Фонда за научни изследвания, за уволнението на управителя на Фонда и на министър Сергей Игнатов.

Гласът на BulgarianScienceProblems – повдиганите проблеми и критиките – дадоха отражение при изработването на национални стратегии за научните изследвания. BulgarianScienceProblems олицетворява борбата с „макдоналдизацията” на българското висше образование, с вътрешната приемственост и липса на мобилност в университетите (т.н. „inbreeding”), с принизяването на академичните стандарти (академичния либерализъм), с академичния феодализъм и с комерсиализацията на университетите (“diploma mills”).

За съжаление науката и висшето образование в България са все още нереформирана система. Но днес държавата в лицето на МОН до голяма степен е идентифицирала проблемите и за това съществена заслуга има BulgarianScienceProblems.

BulgarianScienceProblems се установи като присъщ елемент на българския научен живот и се надявам че ще продължи да бъде такъв и за в бъдеще. Използвам случая да изкажа благодарност на:

 • Борис Тенчов
 • Борислав Тошев
 • Боян Димитров
 • Виктор Атанасов
 • Георги Петков
 • Димитър Пушкаров
 • Димо Узунов
 • Емил Хорозов
 • Златозар Боев
 • Иван Иванов ✞
 • Иван Канев
 • Иван Пожарлиев
 • Красимир Костов
 • Марта Сугарева
 • Милко Илиев
 • Николай Янев
 • Петър Георгиев
 • Радослав Рашков
 • Сергей Иванов
 • Станислав Станилов
 • Стефан Дечев
 • Стефан Пенов

и на всички други, които допринесоха за 14-годишната дейност на нашия сайт.

Лазарин Лазаров

www.karb.info/llazarov