АКАДЕМИЧНО ЗА ПИСАНЕТО

Уважаеми участници в bulgarianscienceprolems-форума!

Искате ли да научите за геокосмическата планетарна статустност на писмото на човека?
Искате ли да узнаете че сферата на информацията – инфосферата – като планетарно явление – е многостепенен феномен, изграден от взаимосвързани и съдържащи се един в друг светове на информационно моделиране, надстроен – чрез писмото – от семиосферата, чрез което обезпечава съизмеримост на всеки индивидуален информационно-комуникативен акт в ноосферичната вечност, явявайки се антропологичен знак на онтологично безсмъртие?
Знаете ли че когато информационните реалии се трактуват като плод на разумното боравене на човека с тях, се активира „мислещата“ обвивка на земното кълбо, чието формиране е свързано с развитието на човешкото съзнание?

Искате ли да разберете че в писмената ера на човечеството галактиката на традиционните комуникации и галактиката на електронните комуникации  са принципно една и съща галактика в млечния път на писмото на човека?

Прочетете трактата „АКАДЕМИЧНО ЗА ПИСАНЕТО” на акад. проф. дпн Александра Куманова, поместен като рецензия на книгата „АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ”,  издадена от академичното издателство „За буквите – О писменехь“ на Университета по информационни и комуникационни технологии! Моля ви, отворете линка

https://drive.google.com/file/d/1TIYsWGCb4oitviZ8leNY4OO0HY9hWbU6/view

и идете на стр. 199. Прочетете този забележителен принос към научния език и научното писане и го коментирайте във Форума!