НАОА се къпе в собствената си пот

Години наред многобройни експертни групи, назначавани и контролирани от 8 постоянни комисии и 11-членен акредитационен съвет, оценяват ‘на место’ 50-те български държавни университета и винаги всички те получават близка да максималната 10-бална оценка с разлики помежду им от порядъка на няколко стотни. ‘За да се направи по-ясно разграничение, Законът за висше …

ЗА НАУЧНИЯ ЕЗИК (Изучавай, а не философствай!)

„Оценката на новото научно знание е синергична комбинация от евристични и информационни възможности в процеса на непрекъснати промени в обществената среда”, (Стоян Денчев в Предеговор на монографията ‘Христо Мутафов, Научният принос, Изд.  За буквите – О писменехь, 2019).  Как ‘оценка’ е ‘комбинация от възможности’?   Могат да се дадат и …

ЗА НАУЧНИЯ ЕЗИК

Научните идеи и резултати трябва да бъдат представяни/изказвани толкова просто, колкото е възможно. (Но не и по-просто!) А. Айнщайн   Научният език се отличава с простота, точност и краткост.   Ясното, стегнато и строго научно писане разчита на език, който предпочита директност и еднозначност. Накратко – научният израз трябва да …

АКАДЕМИЧНО ЗА ПИСАНЕТО

Уважаеми участници в bulgarianscienceprolems-форума! Искате ли да научите за геокосмическата планетарна статустност на писмото на човека? Искате ли да узнаете че сферата на информацията – инфосферата – като планетарно явление – е многостепенен феномен, изграден от взаимосвързани и съдържащи се един в друг светове на информационно моделиране, надстроен – чрез …

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО РЕШЕНИЕ НА СРС

Уважаеми колеги, Причината да Ви препратя този сигнал до Министерството на образованието и науката (МОН) са наблюденията ми за постоянния Ви интерес към проблемите на образованието и науката в България. При това вашите оценки съвпадат с моите виждания за науката и образованието и те са обективни, справедливи и честни. Особено …

РЕЦЕНЗИЯ (Избор на професор в УниБИТ)

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Ала Балистикова-Ченгелиева  на монографичния труд ‘Влияние на научния социум върху информационно-евристичната структура на субекта на познанието’, представен от доц. д-р Калинка Мултакова-Дървофилева в конкурса за заемане на академичната длъжност ‘професор’ в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).   …

МЕДИЙНИЯТ МАНИПУЛАТОР БАН СИПЕ НЯАГРАДИ НА ЖУРНАЛИСТИ

Преди два дни в БАН честваха поредната 153-годишнина от основаването на Българското книжовно дружество. Отново се отъждествиха с науката, упрекнаха държавата че не ги финансира достатъчно и… отново раздадоха награди на журналисти. И този път в няколко категории покриващи всички видове медии плюс специална награда, ‘присъдена’ на най-голямата медийна институция …

Редно ли е БАН да присъжда награда на БНР и то да я приема?

Уважаеми г-н Генерален директор, С неприятно чувство прочетох как сте приели от името на БНР с благодарност специалната награда на БАН на журналисти. Приемането на такава награда пречи на обективното отразяване както на научните постижения на БАН, така и на отношенията на БАН с държавата. В развитите страни не е …

СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА БАН (Международен научен одит на БАН)

Стигнах възрастта в която е крайно време човек да направи завещанието си. След 35 години научни изследвания и 20 години изследване на организацията и управлението на науката реших да завещая имуществото си на научна институция за научна кауза, но по такъв начин че да съм сигурен че от това ще …