Редно ли е БАН да присъжда награда на БНР и то да я приема?

Уважаеми г-н Генерален директор,

С неприятно чувство прочетох как сте приели от името на БНР с благодарност специалната награда на БАН на журналисти.

Приемането на такава награда пречи на обективното отразяване както на научните постижения на БАН, така и на отношенията на БАН с държавата.

В развитите страни не е прието изследователски центрове да ‘присъждат’ награди на журналисти.

Добре знаете че в тези страни не е прието също журналисти и медии да приемат награди от нежурналистически организации.

Трябва да Ви припомня чл.3.4 на Етичния кодекс на българските медии: „Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация”, както и Етичния кодекс на служителите на Българското национално радио, което Вие оглавявате. В чл.6. „Избягване на конфликтни ситуации” е казано: „Служителите на БНР не приемат каквито и да е лични, политически или финансови стимули, които биха могли да повлияят на професионалната им преценка. Също така не приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършена работа, която влиза в преките им трудови задължения”

Аз бих желал чрез БНР да обърна внимание на някои слабости на организацията и управлението на БАН, поради които тя е под нивото на аналогични европейски изследователски центрове. Ще ми дадете ли тази възможност?

Лазарин Лазаров

www.bulgarianscienceproblems.info