Годишният отчет на ФНИ за 2019

From: llazarov [mailto:llazarov@karb.info]
Sent: Saturday, June 13, 2020 10:33 AM
Subject: Годишният отчет на ФНИ

ФНИ излага годишния си отчет за 2019 г:
https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/04_2020/Отчет ФНИ 2019.pdf

В този отчет подробно е разказано какво е направено, но трудно може да се разбере защо е направено.

ПРИЧИНА – СЛЕДСТВИЕ

В отчета се казва следното:

Отчитайки, че конкурсите за фундаментални научни изследвания на ФНИ са единственият източник на финансиране в България на научни изследвания за всички области на науката и за съхраняване и развитие на цялостния научен капацитет на страната, Фондът не налага ограничения в тематиката на проектните предложения по тези конкурси, в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030. Сравнително ниските суми за отделен проект не позволяват закупуване на средно скъпа апаратура (напр. 40 – 60000 лв.), както и достатъчно средства за адекватни възнаграждения на членовете на научния колектив, работещи по проекта, или назначени изцяло за работа по проекта.

Какво основание представлява обстоятелството че ФНИ бил „единственият източник на финансиране в България” да не се провежда тематично приоритизиране в конкурсите?

Никъде по света не се предлагат пари за фундаментални изследвания по принцип – във всички области.

Какво налага финансирането на много проекти с ниски суми?