Публикация за нуждата от конституционен дебат за висшето образование

From: Shteryo Nozharov via bulgarianscienceproblems
Sent: Tuesday, August 25, 2020 3:24 PM
To: llazarov via bulgarianscienceproblems

Уважаеми колеги,

Изпращам линк към една моя публикация за нуждата от конституционен дебат за висшето образование:

https://legalworld.bg/a-zashto-reformata-v-obrazovanieto-da-ne-byde-osnovata-na-proekta-za-nova-konstituciia-ili-pri-izmenenieto-na-dejstvashtata

Поздрави
Щерьо Ножаров

Защо проектът на нова Конституция се фокусира единствено върху реформата на органите на съдебната власт?

В проекта за нова Конституция изцяло е възпроизведен текста за т.нар. принцип на “академична автономия”. Този принцип е силно критикуван както от Конституционния съд на Република България, така и от анализите на българското висше образование правени от Световна банка, защото пречи на държавата да контролира как държавните университети харчат публичните финансови средства, с които са субсидирани и как управляват публичната държавна собственост която им е предоставена за безвъзмездно стопанисване. И не на последно място, този принцип е критикуван силно от членовете на академичния състав, защото възпрепятства упражняването на правото им на съдебна защита.